۱۳۹۵/۱۱/۲

حادثه پلاسكو: كوتاهي مردم يا ضعف مديريت شهري

🔥مجموعه تصاوير مردم در زمان وقوع حريق و فروريختن پلاسكو را داراي چند نكته قابل تامل است:
✅تعداد افرادي كه با موبايل در خيابان بوده و مانع پيشرفت اطفاي حريق و نجات مردم در حادثه بودند آنقدر نيست كه بتوان آنرا يك مسيله ناميده و بزرگ نمايي كرد.

✅حضور مردم محله در حوالي محل حادثه بعنوان منطقه پر رفت و آمد و خريد و فروش عمده و خرد و حمل و نقل كالا امري طبيعي است خاصه در عرض اندك خيابان و معابر ديگر شهري پيرامون آن.
@alitayefi1 
✅منع احتمالي حضور مردم براي عبور راحت تر ماشين هاي اتشنشاني امري است كه جدا از فرهنگ مردم در مواقع وقوع بحران هاي مشابه، به امكانات ترافيك شهري و ميزان سرمايه گذاري  شهرداري و دولت در اين مهم  مربوط است. 

✅بي اعتمادي مردم نسبت به دولت در مديريت بحران سبب شده تا مردم خود آماده مشاركت در رفع آن باشند با اين فرض كه دولت در مواقع بحران ها شهري فقط نيروي انتظامي و سركوب دارد و اتفاقا خوب هم مديريت مي كند. 
@alitayefi1 
✅بي اعتمادي مردم به رسانه هاي ملي مي تواند سبب حضور مردم براي ثبت و انعكاس حادثه باشد خاصه ثبت ضعف مديريت ها و كاستي ها كه موفق هم بودند. 

✅ تخفيف نقش مردم در اين ميان بصورت "افراطي" و يكسويه در برخي فضاهاي مجازي و فروكاستن عدم اطفاي حريق به نقش حضور مردم در ترافيك شهري، درواقع انحراف افكار عمومي از تمركز بر دلايل اصلي اين حادثه است نظير ضعف مديريت شهري، فقر تكنولوژي اطفاي حريق، نارسايي ترافيك شهري در مواقع بروز سوانح مشابه، عدم امكان پرواز بالگردهاي اطفاي حريق بدلايل امنيتي، عدم آمادگي شهرداري تهران در مديريت بحران هاي مشابه، و.. است. 
@alitayefi1 
❓در چنين فضايي پرسش اصلي در اينجا اين است كه چگونه مشاركت مردم در حوادثي از اين دست قابل تحليل است؟ چگونه مي توان به يك راهكار اجتماعي در پيشگيري از صدمات انساني در حوادثي از اين شمار در كلانشهر تهران با بافتي كهن و مشكل دار دست يافت؟ نقش نهاد هاي برنامه ريز در وقوع سوانح مشابه چيست؟

🌆پلاسكو فقط يك نمونه و آزمون ناموفقي بود كه هشدار بزرگتري را بدنبال دارد. يك ساختمان قديمي فروريخت و فقط يك مورد از دهها هزار ساختماني خواهد بود كه درصورت وقوع زلزله در تهران شاهد خواهيم بود. ديگر آنگاه بحث گوشي موبايل مردم و تجمع آنان و فروكاستن كاستي ها بر سر آنان نخواهد بود. ديگر آتشنشانان نيز چه بسا در ميان نباشند. آنگاه بسيار دير است و سانتراليزم شهري تهران و مردم و تاريخ و فرهنگ و جامعه آن منهدم مي شود. نمونه پلاسكو نشانه شكست در آزمون تلخي است كه در صورت وقوع در هيبتي وسيعتر در تهران، همگان در آتش آن خواهند سوخت.

http://l1l.ir/zar

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: