۱۳۹۵/۴/۱۹

كودكي مفقود شده در شخصيت ايرانيان


عوامل بسياري در جامعه بحران زده ايران سبب ناديده انگاري و ازدست دادن كودكي در بين ايرانيان مي شود، امري كه شخصيت بزرگسال و زندگي او را بشدت تحت تأثير قرار مي دهد:
-عدم تحصيل كودكان، بويژه در مناطق فقير و بين أقشار فاقد اقامت و هويت ايراني مانند كودكان مهاجر #افغان
-#كاراجباري كودكان، بدليل فقر و اجبار خانواده براي همياري در تأمين معاش

-زندگي خياباني كودك از جمله فضاهاي ديگري است كه كودك را بگونه اي زودهنگام وارد فضاي اجتماعي و عمومي خيابان ميكند،
 -ازدواج اجباري كودك، فشار خانواده بر #ازدواج_زودهنگام و اجباري كودك با حمايت قوانين مدني در كشور از ديگر عواملي است كه كودكي را بويژه نزد دختران به تباهي مي كشد،
-اعتياد كودك، خواه #اعتياد كودك در خانواده معتاد، خواه اعتياد كودك در خيابان و بازار كار اجباري، خواه زندگي در فضاهاي زيست اجتماعي اعتياد زا نيز از زمره بزرگترين عوامل نابودي كودكي مي گردد،
-طلاق و #بي همسري بدون تأمين اجتماعي زنان سرپرست خانواده و كودك، ديگر زمينه ساز طَي روند نابهنجار رشد يك كودك در جامعه اي مي شود كه كودك حق و حقوق مناسبي براي امنيت و بهداشت و اموزش ندارد،
-اموزش نظامي كودك در قالب #بسيجي از ديگر بسترهايي است كه كودكي را به نهادي نظامي و ايديولوژيك مبدل مي سازد،
-ديني سازي و متدين كردن اجباري كودكان نيز زمينه هاي عاطفي و انديشگي كودك و كودكي را از او محروم مي سازد و امكان تجربه دوران كودكي را از وي سلب مي كند،
-#سوء_استفاده_جنسي از كودكان توسط مردان خانواده، خيابان و بازار كار از ديگر عوامل بنيان كن و نابود كننده اراده، هويت و روان كودكي است،
جامعه ايران بدليل فقدان قوانين حمايتي و تأميني از كودكي، جامعه اي بشدت اسيب ديده و فاقد كودكي سالم و رشد يافته است. 
بدين معنا مي توان بجرات گفت بخش بزرگي از مردم ايران شخصيت كمال نيافته اي دارند كه مهمترين حلقه مفقوده ان در فقدان كودكي نهفته است كه در ان كنشگري، اراده مندي، قدرت انتخاب، انديشه ورزي، هويت و رأي  مستقل و  نشاط در دوره كودكي براي تسريع براي ورود به دنياي بزرگسالي تباه مي شود.

http://stopemiran.com/665/665/

هیچ نظری موجود نیست: