۱۳۹۸/۳/۷

مسلمانان در دنیای مسیحیت: تضادهای تمدنی به کدام سو‌ می‌رود؟

حضور مسلمانان در ممالک اروپایی اگرچه تاریخچه طولانی دارد و عمدتا از طریق فتح این کشورها رخ داده است ولی برای نخستین بار در تاریخ، مسلمانان برای پرهیز از خشونت، تضاد و‌ جنگ در کشورهای اسلامی به اروپا پناه می برند. بخش بزرگی از این پناهندگان نخست مهاجر سیاسی، اقتصادی و سپس مهاجران پناهنده از جنگ و ‌ناامنی اند.

شواهد آماری و‌ تحلیل روندهای مهاجرت مسلمانان به اروپا وامریکای شمالی نشاندهنده وخامت اوضاع امنیتی و اقتصادی کشورهای مسلمان و فلاکت مسلمانان در این مناطق است:  

❇️نرخ رشد بالای مسلمانان نسبت به جمعیت پیروان سایر ادیان. نرخ رشد بالای باروری در بین مسلمانان که ریشه در سنت دینی، فقر و محدودیت فرهنگی در روشهای پیشگیری، و ناامنی جانی در این مناطق دارد چنان است که در زمان وقوع بحران و تضادها، سیل مهاجران مسلمان قابل کنترل نیست. بطوریکه نگرش فرزندآوری و نرخ بالای موالید حتی در بین مسلمانان مهاجر‌ به اروپا نیز ادامه می یابد و مسلمانان بزرگترین گروه مهاجران اروپایی هستند که از بیشترین نرخ زادوولد برخوردارند. ادامه این روند، نسبت جمعیت مسلمانان در کشورهای مسیحی اروپایی را بطور روزافزونی افزایش می دهد.     

❇️افزایش آمار مهاجران مسلمان به کشورهای مسیحی اروپایی: ۲۵ میلیون مهاجر‌مسلمان در ۲۸ کشور اروپایی زندگی می کنند. این نرخ جمعیت مهاجر نخستین رکورد جهانی است که گروهی از مهاجران دینی بخود اختصاص داده است. این میزان جمعیت،گویای این است که تعداد مسلمانان مهاجر‌ در اروپا برابر با بیش از جمعیت کشورهایی مانند سوید، نروژ، فنلاند، دانمارک و هلند است و چنین نرخی از جمعیت مسلمان در اروپا با حفظ هویت های فرهنگی و‌دینی خود، هراس بزرگی‌ برای مردم و‌ سیاستمداران بخصوص راست افراطی فراهم آورده است.

❇️فرار مسلمانان از دین سیاسی و ایدیولوژیک. عدم وقوع رنسانس دینی در کشورهای اسلامی و خلا سکولاریزم دینی در بسیاری از ممالک اسلامی از یکسو و پیوند حکومت و دین و متولیان این دو نهاد با یکدیگر از سوی دیگر، چنان دامنه ای از فساد مالی، تباهی نهادهای اجتماعی، نابودی آموزه هایی نظیر آزادی، صلح، امنیت، برابری، دمکراسی و حقوق بشر بمفهوم فرادینی رافراهم آورده است که می توان گفت امروزه بزرگترین خطر تهدید کننده جوامع اسلامی و مسلمانان، خود اسلام و مسلمانان هستند. خشونت، سرکوب، ناامنی، تضادهای قومیتی و سیاسی، تضادهای طبقاتی و جنسیتی و.. چنان فرد مسلمان را در‌ کشور‌ مبدا مورد آزار و مخاطره قرار می دهد که پناه بردن به کشورهای اروپایی-مسیحی را بر زیستن در کشور مادری و مسلمان ترجیح می دهد. 

❇️نرخ بالای رشد جمعیت و جوانسالی مسلمانان نسبت به جمعیت اروپایی ها: نرخ بالای زادوولد، ازدواج های درون گروهی با هموطن/همکیشان علاوه بر اینکه ناشی از یک فرهنگ دینی و کمّی گرایی جمعیتی بانگرشی بیولوژیک است، محصول فرهنگ برتری جویی های دینی نیز هست که در اسلام نیز، مسلمانان مهاجر میل به ازدواج با همکیشان خود دارند. این گرایش با میل جامعه مسیحی اروپایی و همچنین گرایش های ضدخارجی اقشاری از آنان به پرهیز از ازدواج با مسلمانان شدت می یابد. 

❇️بدبینی اروپایی ها بویژه در شرق و جنوب اروپا نسبت به مسلمانان و دین و فرهنگ آنان؛ اسلام هراسی نیز پس از وقوع خشونت های دینی در منطقه خاورمیانه و ظهور اسلام سیاسی از یکسو و مهاجرت مسلمانان به اروپا از سوی دیگر، پدیده ای است که مانند یک شبح در کوچه پس کوچه های اروپا قابل مشاهده است. اسلام هراسی اگرچه توسط جریان های دست راستی و افراطی اروپاییان مسیحی کاتولیک تقویت شده و با رسانه های زیر نظر صاحبان قدرت های اقتصادی و دینی دستکاری می گردد ولی ریشه در برخوردهای برتری جویانه و خشونت گرایانه حکومت های اسلامی و افراطیون وابسته بدان در منطقه و کشورهای اروپایی نیز دارد.  

❇️تضاد دینی و فرهنگی مسلمانان با جامعه اروپایی مسیحی: حاشیه نشینی اقتصادی و فرهنگی مهاجران مسلمان بدلایل دینی، زبان، فرهنگ کار و حاشیه راندن آنان توسط جامعه میزبان سبب ساز رادیکالیزه شدن جامعه مسلمانان مهاجر گردیده است. این روند بعد از تهاجم های خشونت بار دول اروپایی و امریکایی علیه ممالک اسلامی شدت بیشتری گرفت. علیرغم سیاست های همپیوستگی، حاشیه نشین سازی مهاجران سبب شده که متوسط سطح زندگی مسلمانان پایینتر از متوسط ملی در کشورهای اروپایی نیز باشد و حضور در بازار کار غیررسمی و بازگشت پول به کشور مبدا، این شکاف را تقویت کند.  

❇️جذب نسل دوم مسلمانان به فرهنگ جامعه مدرن: اگرچه طیف بزرگی از اقشار مسلمانان نسل اول مهاجر همچنان در حلقه های کیشی و خویشی درمانده اند ولی حضور نسل دوم مهاجران (فرزندان) مسلمان در بازار کار و اقتصاد اروپا، حضور در احزاب، سازمانها و مراکز تصمیم گیر نظیر دولت و مجلس کشورهای اروپایی، فرصت های جذب مسلمانان در این جوامع را نیز فراهم ساخته و دیوارهای بلند بی اعتمادی میان جامعه اروپای مسیحی و مهاجران مسلمان را در بین نسل های جدید رو به فروپاشی نهاده است.

اثرات دمکراتیک مهاجرت مسلمانان بر کشورهای اسلامی نیز دارای ابعاد گوناگونی است که به برخی از آنها اشاره می شود : 
✅اگرچه فرار متخصصان و سرمایه از کشورهای اسلامی سبب ساز فقر اقتصادی، علمی، فرهنگی‌ و اجتماعی این کشورها شده و استبداد دینی و فساد حکومتی در  این کشورها را تشدید می کند، ولی حضور این متخصصان در‌ ممالک توسعه یافته فرصت های توسعه ای نیز بدنبال دارد. یکی از این فرصت ها انعکاس موانع رشد دمکراتیک و ساختاری این کشورها به کشورهای توسعه یافته و سازمان های جهانی است که در راستای اشاعه دمکراسی فعالیت می کنند. این نهادها می توانند مانند اهرم فشار برای گشایش های سیاسی و اجتماعی بر حکومت های توتالیتر اسلامی اثر‌ بگذارند. 

✅فرصت دیگر‌ توسعه ای حاصل از حضور مسلمانان در ممالک اروپایی امریکایی این است که زمینه انتقال دانش و تجارب توسعه ای در کشورهای اسلامی را فراهم می سازد. اگرچه روند تغییر در این کشورها بشدت کند است ولی پیوند ارگانیک متخصصان و صاحبان سرمایه ها می‌تواند زمینه بالقوه این ‌توسعه و دگرگونی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد. انتشار آموزه های حقوق شهروندی، آزادی، مبارزه با فساد، حقوق بشر و مطالباتی از این دست گستره ساز افزایش سطح مطالبات مدنی و تشکل های آشکار و پنهان در کشورهای اسلامی است. 

✅افزایش آگاهی زنان از حقوق خود و تغییر نگرش مردان نسبت به حق زن در جامعه از یکسو و اعاده حیثیت و هویت حقوقی و اجتماعی کودکان از دیگر سو، از ثمرات نسبی انتقال دانش و زیرساخت های آموزشی در جوامع اسلامی است که سرمایه های انسانی و فرهنگی-اجتماعی مهاجران در تقویت آن نقش بسزایی دارد. امکان سفر و بازدید خانواده های مهاجران کار و سرمایه و پناهندگان به کشورهای اروپایی و امریکایی، دریچه های جدیدی از بینش اجتماعی را پیش روی نسل های جدید می گشاید که دیگر بر تارک گیسوی استبداد دینی شانه نمی زنند. 

✅انتقال ثروت و سرمایه گذاری مهاجران مسلمان که موفق به پیشرفت اقتصادی شده و سرمایه هایه شان در مسیر توسعه ملی کشورهای مبدا بکار می رود نیز حکومت های تک سالار و دندان تیز حاکم بر ممالک اسلامی را بر آن می دارد که از ورود این سرمایه ها با ملاحظاتی کم و بیش استقبال کنند؛ امری که در میان/دراز مدت، بسترهای توسعه فرهنگی و آموزشی مردم و اهالی منطقه را تقویت کرده و بر سرعت موتور توسعه درونزا در این ممالک با چشم اندازی مثبت، می افزاید. پایان.

برخی منابع: 
https://goo.gl/i87XPv
https://goo.gl/4R1Pvq
https://pewrsr.ch/2qJhXa9
https://goo.gl/nGHC7q
https://goo.gl/E7MdrM
https://goo.gl/w7wjVu
https://goo.gl/zuEHv5
https://goo.gl/Djfoa5


سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: