۱۳۹۷/۸/۱۸

دو سویه محکومیت تحریم: تحریم از داخل و خارج از کشور

🛎تحریم‌امریکا علیه ایران از دو ناسازه و تناقض جدی برخوردار است: 

👁‍🗨کشوری مجری تحریم‌ برای پیشگیری از تجاوز و ‌دخالتگری های نظامی حکومت ایران است که خود بزرگترین مداخله جوی نظامی در سراسر تاریخ محسوب می شود و بزرگترین تجارت و قاچاق تسلیحات را برعهده دارد. چنین کشوری بدنبال مجازات حکومت ایران بعنوان خلف خویش از بعد نظامی و اقتصادی است.


👁‍🗨داعیه حمایت از مردم ایران در متن تحریم امریکا علیه ایران جهت بسترسازی فرایندهای دمکراتیک نیز ناسازه دیگری است زیرا که تحریم مستقیما منافع مردم را نشانه گرفته، به جامعه و مقاومت مدنی آسیب می رساند و با فربه شدن منابع مافیای قدرت اقتصادی در حکومت، مردمی قربانی می شوند که از قبل قربانی مافیاهای حکومتی اند.

👁‍🗨بنیان ⁧تحریم⁩ مبتنی بر دخالتجویی و ادامه سلطه جویی امپریالیزم است ولی اگر ممالکی قصد همراهی برای تسهیل ⁧دمکراسی ⁩دارند باید مقابل ⁧ مافیاهای حکومتی ⁩بایستند که در حوزه نظامی و اقتصادی فعال بوده و ویرانی ملی منطقه ای و جهانی را ببار می اوردند. 

👁‍🗨ماهیت ستم در تحریم امریکا هموزن با تحریم مشحون از ستمی است که حکومت دینی ایران در طی چهار دهه بر مردم ایران از اقشار مختلف قومی، دینی، جنسیتی، جنسی، طبقاتی، سنی و فکری اعمال داشته و بطور ناروا با چندپاره کردن جامعه، خیلی عظیمی از طبقات اجتماعی را از آزادی، برابری و برخورداری از امنیت و شان انسانی محروم ساخته است. 

👁‍🗨در‌ پایان معتقدم نقد و مقاومت در برابر تحریم باید دارای دو سویه بهم‌ وابسته باشد: نخست رویه ملی/درون مرزی علیه تحریم های حکومتی بر طبقات مردم، دوم رویه تحریم امریکا علیه مردم ایران. هرگونه هجوم و ‌نقد یکسویه تحریم، اهمال بر بعد دیگر ستم های پیش گفته است.   
https://goo.gl/Q2DrHV

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران 
https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: