۱۳۹۷/۹/۹

تولد مدرس مرگ جمهوریت بود

🔱مشروطه مشروعه ⁩تحفه فقاهتی حاصل سه مجتهد بین نسلی، شیخ فضل الله نوری، حسن مدرس و روح الله خمینی بود که از دین، جامعه، تاریخ و فلسفه سیاسی روز درک درست و عصری نداشتند. 


🗳ضدیت مدرس با جمهوری و دفاع او از سلطنت زمان روی کار آمدن رضاخان برای تاسیس نخستین جمهوری پس از هزاران سال سلطنت و سلطانی در کشور از یکسو و ضدیت ‌مدرس با حق رای زنان از بزرگترین خطاهای تاریخی این سلسه تباهی بود. 

🕊مدرس کالسکه شکسته اندیشه دینمداری و فقاهت بود که جامعه و دین را با خود به فروپاشی و وقفه های تاریخی کشاند. از فضل الله نوری با داعیه مشروطه مشروعه تا سلطنت مشروطه مدرس و سپس مردمسالاری دینی فقاهتی خمینی همه نشانه های جهالت تاریخی روحانیت شیعه در عصر معاصر بود. 

🐮باید این تعبیر شیخ مازندرانی خطاب به شیخ نوری را به این سه حلقه تباهی دین و جامعه بازخوانی کرد که «ای گاو مجسم، مشروطه مشروعه نمی شود!». سالروز تولد مدرس همانند همکیشانش نوری و خمینی، سالروز تولد مرگ دین، جامعه، توسعه و نوگرایی اجتماعی ایران است. 

🔔اگر شعور عصری مدرس اجازه میداد هم اینک تجربه جمهوریت در کشور از زمان رضا خان شروع شده بود و بنیان های دمکراسی همزمان با کشورهای غربی در ایران نیز پایه گذارده بود. تاکید مدرس بر ضرورت وجود شاه و سلطنت طلبی او تنها تفارق او با خمینی در سال ۵۷ بود!

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1/2470