۱۳۹۷/۱/۹

انجمن جامعه شناسی و تعهد آن در چاره یابی مسایل اجتماعی

⁉️انجمن جامعه شناسی امریکا اگرچه یک انجمن علمی است ولی در کنار فعالیت های حرفه ای خود برای حمایت و توسعه بنیان های نظریه ای و عملی جامعه شناسی، بطور همزمان در حمایت از کنشگران نهاد علم و جامعه شناسی و واکنش بموقع در پیشگیری یا چاره یابی مسایل اجتماعی نیز از هیچ کوششی فروگذاری نمی کند.
این انجمن علاوه بر تعلق خود به مرزهای ملی با نگرشی فراملیتی به جامعه شناسی، در پی حمایت های خود در سطوح بین مللی و در آخرین موارد وقایع ایران و سوریه بوده است. خبر زیر آخرین واکنش این انجمن نسبت به تغییر نظام سرشماری با اعمال پرسش های نژادپرستانه است.

♻️هدف من از طرح این موضوع جلب توجه به نقش و جایگاهی است که انجمن جامعه شناسی ایران می تواند و بایست ایفا کند. این بایستگی و شایستگی می تواند از یک منظر برآمد نگاهی به تجارب جهانی و از منظری دیگر برخاسته از ضروریات و امکانات و بطور طبع محدودیت های موجود هر جامعه خاص باشد. در همین راستا می توانم بگویم انجمن جامعه شناسی از چند منظر دارای نقش و جایگاه مهمی در تحولات علمی و اجتماعی است که می تواند آنرا تحقق بخشد: 

❇️وجود انبوه مسایل اجتماعی پدید آمده در جامعه ایران بدلیل وضعیت بحرانی جامعه از زوایای مختلف نظیر شکاف های طبقاتی، شکاف بین نسلی، شکاف حکومت و مردم، شیوع فساد و فقر و بیکاری، مهاجرت و مصایب آن و.. بگونه ای که این وضعیت بحرانی نیازمند هشیاری انجمن و واکنش های بموقع آن برای دیدبانی اجتماعی از یکسو و تلاش برای ایفای نقش راهنمای چاره یابی مسایل اجتماعی و نقد ساختار و زمینه های بروز آن با نگرش و تعهدی تحول خواهانه از سوی دیگر است. 

❇️فقر نگرش جامعه شناختی و بحران هویتی این علم پس از گذشت حدود ۷۰ سال از قدمت آن در کشور نیز از زمره ضرورتهای ورود بیشتر انجمن در مرزهایی فراتر از پوسته های حرفه ای و ‌درون نهادی است. بدین معنا که هنوز بدلایل مختلف سیاسی، دینی و ایدئولوژیک از یکسو و ماهیت مداخله پذیر این علم از سوی دیگر،  تفاوت گذاری و مرز روشن و جدی بین امر اجتماعی با سایر امور سیاسی و ایدئولوژیک تعریف نشده است امری که نیازمند ورود و حضور روزانه انجمن برای دفاع از کیان خویش است. 

❇️جامعه شناسی هنوز زیر هژمونی ایدئولوژیک و پروژه اسلامی سازی است که توسط جامعه شناسان حکومتی و لمپنزیزم نفوذ یافته در آن مدیریت می شود. در همین راستا تفاوت گذاری منافع و ‌گرایش های سیاسی مدیران انجمن با منافع حرفه ای و صنفی انجمن، گروه هدف و جامعه ایرانی می تواند زمینه این اتفاق را فراهم سازد. نقش اعضای جامعه شناسی در پیشبرد این مطالبه در انجمن و بخش های مختلف زیر رشته ها و استانهای کشور می تواند سیاست و مدیریت انجمن را بدین سو سوق دهد. 

❇️بی تردید حضور یک انجمن فعال، مسیولیت پذیر، متعهد به حدود علمی و صنفی و مسایل اجتماعی کشور می‌تواند در میان مدت سبب ساز بهبود وضعیت جامعه شناسی، متعین ساختن هویت و کارکرد آن و انجمن منسوب بدان، و در نهایت ایفای نقش تاثیر‌گذاری بر فرایند های تحول اجتماعی در کشور گردد.
http://www.asanet.org/census-citizenship-question

علی طایفی 
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: