۱۳۹۶/۱۰/۲

نقد جواد میری در تحلیل اربعین:

سرگشتگی ناآگاهانه یا فریب آگاهانه!
دکتر شریعتی آخرین کسی نبود که در دیار خشک مذهب شیعی بدنبال دکترین سازی، بازسازی ایدیولوژی و بازتولید تحمیق دینی شتافت. نسل شیعه سازی در تاریخ چند صد ساله ایران هنوز باورمندانی دارد که زبان، نه از کام متدین های ملقب به روحانی بلکه مُدَرَّک به مدارج دانشگاهی نیز برون کشیده، نفیر دینخویی افراطی و عامه ستیز  را بر سر می کشند.
سید جواد میری از واپسین حلقه های این نفس های خسته ای است که همچنان بنام جاه و جلال شخصی و مسلکی، در پی بازآفرینی نقش های کهنه ای است که در بستر فرهنگی جامعه ایران روبه زوال است.
در نقد نظرات نامبرده در آخرین گفتار او در باب مراسم محرم و اربعین حسینی که البته بی نقش و رنگ است ، چند نکته می آورم:

🗯تحلیل وی از مراسم، بازخوانی ناهنجار و هژمونیک شیعه گری است که به نقل و تقلید از شریعتی و‌ مسبوقانش، بدنبال رویا و دیدمان سازی از مراسم کهنی است که در بهترین وجه، به تعبیر شریعتی مملو از خون، خشونت و انتقامجویی است. 

🗯تحلیل میری از مراسم، تلاش برای بازسازی ایدیولوژی گرایی در دین و تعبیر خودساخته از  یک همایش اجتماعی و سیاسی است که در نبود حمایت یا سپانسورهای حکومتی در تزریق و تشویق موسسات برگزار کننده، رو به زوال است. 
@alitayefi1 
🗯تحلیل میری از مراسم محرم، ایفای نقش حفاظت از وضع موجود و تلاش برای تیوریزه کردن بنیان های یک واقعه دینی تاریخی با همه تحریفات درون آن در راستای بهره مندی های سیاسی است که بی تردید میری نیز در آن همسود است، 

🗯تحلیل میری از اربعین، تلاش برای زدن برچسب آگاهی اجتماعی به یک سنت دینی سیاسی است که محصول آن نه خودآگاهی بلکه سازوکاری برای تحمیق و مدیریت سیاسی افکار عمومی در راستای منافع صاحبان قدرت سیاسی و دینی است.

🗯تحلیل میری از مراسم، بهره گیری نامستند از نامستند دیگری برای توجیه مراسم دینی چون اربعین بنام تطهیر و افسردگی زدایی مردمی است که خود از سر افسردگی اجتماعی و دینی به صفوف این مناسک می‌پیوندند و محصولی جز تعمیق افسردگی نیز برنمی چینند. 

🗯فقر تحلیل میری در اتهام خواب رفتگی جامعه شناسی ایران بدلیل عدم‌پرداختن به مراسم اربعین و عاشورا، در اینجاست که در این مناسک، حسین و یارانش همگی دستاویزی است برای خواب کردن مردمی که دیگر با میری همداستان نیست. نشانه بیداری! میری بعنوان دانش آموخته جامعه شناسی در این گمگشتگی نهفته است که او در پی توجیه امت بجای ملت، شریعتی بعنوان اصلاحگر، محمدتقی جعفری بعنوان متفکر اجتماعی، رفسنجانی بعنوان روشنفکر، و اربعین حسینی بعنوان نبض خودآگاهی است! غول چراغ جامعه شناسی مورد نظر میری، همان جامعه شناسی اسلامی است که بیش از سه دهه در تلاش زایمان است و نیکبختانه هنوز شکل جنینی نیز بخود نگرفته است. 
منبع مصاحبه میری:
http://l1l.ir/3402

علی طایفی
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: