۱۳۹۵/۹/۲۵

دو چهره

من دو چهره ام!

روي ديگرم را نميخواهم بيينم
آنكه كه من ديگري است
و مرا بهيچ مي گيرد
سالهاست در درونم
 در ستيز بودم
كيستم من، كيستم او؟
اويي كه مرا
بخشي از من اجتماعي مرا
هويت بخشيد اما
بذر بحران بزرگي از هويت
نيز در جانم پاشيد! 

اينك ساقه هاي نازك من
با شاخه هاي هزارتوي او در من
گلاويزند!

روي ديگرم را نمي خواهم بيينم
روي من را نمي خواهيد ببينيد؟
من دو چهره ام
آري من اويم
او من.

علي طايفي 
http://l1l.ir/qlu

هیچ نظری موجود نیست: